Skupština akcionara

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana  65. Zakona o tržištu kapitala »Sojaprotein« a.d. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ

SKUPŠTINI „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Vanredna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 16.10.2013. godine u u poslovnim prostorijama ‘«Sojaprotein’« A.D.  u Bečeju, Industrijska 1,  sa početkom u 1400 časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 551.971 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.343.553 Sednici su prisustvovala 2 zastupnika koji su ostvarivali pravo glasa i koji su zastupali 4 akcionara sa ukupno 10.906.658 glasova, a 3 akcionara sa ukupno 8.725 akcija je uredno glasalo u odsustvu, te se akcije računaju u kvorum, a akcionari smatraju prisutnima, tako da je na sednici bilo prisutno ili predstavljeno 7 akcionara sa ukupno 10.915.383 akcija, što čini 76,01% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine „Sojaprotein“ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje
Za Predsednika Skupštine“Sojaprotein“ A.D. Bečej  izabrana je Nevenka Antonić, a na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Gordanu Jankov, Bertok Gabora i Bojana Belića.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Sojaprotein“ A.D. Bečej
Skupština„Sojaprotein“A.D. Bečej je usvojila Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 28.06.2013. godine

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd;
Skupština„Sojaprotein“A.D. Bečej je usvojila Odluku o  raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd.

 

4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4  Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom
Skupština„Sojaprotein“A.D. Bečej  je usvojila Odluku o  raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Aneksa br. 4  Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom.

5. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“A.D. Bečej
Skupština„Sojaprotein“A.D. Bečej je usvojila Odluku o izboru Zorana Mitrovića za člana Nadzornog Odbora Društva.

6. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“A.D. Bečej
Skupština „Sojaprotein“A.D. Bečej je usvojila Odluku o o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“A.D. Bečej.

7. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti: Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom
Skupština „Sojaprotein“A.D. Bečej je usvojila Odluku o  raspolaganju imovinom velike vrednosti - Odobrenju zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom.

Nakon što je dnevni red iscrpljen, sednica je okončana u 16,00 časova.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
„SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Nevenka Antonić

 

Na osnovu člana 30. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej od 29.06.2012.godine, kao i na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor  "Sojaprotein" A.D. Bečej, dana 07.10.2013. godine objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

ZA VANREDNU  SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Prihvatajući predlog akcionara Victoria Group AD, upućen 04.10.2013. godine, za dopunu dnevnog reda vanredne skupštine,  koji je Društvu dostavljen u pisanoj formi 04.10.2013. godine, Nadzorni odbor „Sojaprotein“A.D. Bečej je saglasan da se dnevni red  vanredne  sednice Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, zakazane za 16.10.2013. dopuni novom tačkom dnevnog reda Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti – Odobrenje zaključenja ugovora o kratkoročnom kreditu  sa Societe Generale Bankom

Predlog Akcionara za dopunu dnevnog reda

2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej utvrđuje  se dopunjeni dnevni red prema sledećem:
                1. Izbor Predsednika Skupštine i utvrđivanje Komisije za glasanje;
                2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;
                3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
                 -  Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd;
                4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
                 -  Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4  Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom
                5. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“A.D. Bečej
                6. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“A.D. Bečej
                7. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:
                 -  Odobrenje zaključenja Ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom
Predlog odluke o raspolaganju imov.vel.vrednosti – Odobrenje zaključenja ugovora o kratkoročnom kreditu od Societe Generale Banke
Izvestaj o uslovima zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti
Nacrt ugovora o kratkoročnom kreditu sa Societe Generale Bankom
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
Formular - zahtev za otkup akcija od nesaglasnog akcionara

3. Odluka po tački 7.  donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlović

 

Na osnovu člana 28. stava 4. i stava 5. tačke 1. i na osnovu člana 40. stav 1.  tačke 5. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej od 29.06.2012. godine, kao i na osnovu člana 372. stava 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor  "Sojaprotein" A.D. Bečej, Industrijska 1, matični broj 08114072, dana 25.09.2013. godine objavljuje

P O Z I V

ZA VANREDNU  SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Saziva se vanredna  sednica Skupštine "Sojaprotein" akcionarskog društva za preradu soje Bečej, koja će se održati dana 16.10.2013. godine u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, ul. Industrijska br.1,  sa početkom u 1400 časova.
 

2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:

        1. Izbor Predsednika Skupštine i utvrđivanje Komisije za glasanje;

        2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

Zapisnik Skupštine od 28.06.13.

        3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

-  Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bank Srbija AD Beograd;
 
Predlog odluke o raspolaganju imov.vel.vrednosti – Kredit od UniCredit Banke
Izvestaj o uslovima zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti
Nacrt Ugovora o dugoročnom kreditu sa UniCredit Bankom
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
Formular - zahtev za otkup akcija od nesaglasnog akcionara
Podaci o vrednosti akcija

          4. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

-  Odobrenje zaključenja Aneksa br. 4  Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br. Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom

Predlog odluke o raspolaganju imov.vel.vrednosti – kredit od Societe Generale Banke
Izvestaj o uslovima zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti
Aneks br. 4 Ugovora o dugoročnom revolving kreditu br.Ltrl 05/12 sa Societe Generale Bankom
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
Formular - zahtev za otkup akcija od nesaglasnog akcionara
Podaci o vrednosti akcija

         5. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora „Sojaprotein“A.D. Bečej

Predlog odluke o izboru člana nadzornog Odbora

        6. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“A.D. Bečej

Predlog Odluke o Izmenama i dopunama Statuta Sojaprotein AD

 

3. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 06.10.2013. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti. Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

4. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda iznosi 14.343.553 (ukupan broj akcija je 14.895.524, dok na sednici nemaju pravo glasa sopstvene akcije kojih ima 551.971). Odluke po tačkama 3. i 4.  donose se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka po tački  6.  donosi se većinom ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa na sednici. Odluke po tačkama: 1., 2. i 5.  donose se običnom većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara sa pravom glasa.

5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 14.894 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 14.894 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

6. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata:
a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda - pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno  717.178 akcija, da Nadzornom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice. 

7. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 14.894 akcije sa pravom glasa. Dva ili više akcionara, koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća  u odlučivanju Skupštine  Društva  imenovati svog punomoćnika. Generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima. Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pisanoj formi, a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska br. 1, Bečej 21220. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i možete ga preuzeti na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

Punomocje za fizicka lica
Punomocje za pravna lica

8. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na vanrednoj sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja  sednice Skupštine Društva tj. do 14.10.2013. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva (www.sojaprotein.rs). Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice, mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Formulare za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde: na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

Formular za glasanje u odsustvu za fizicka lica
Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica

9. Sednica Skupštine "Sojaprotein" akcionarskog društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva na in¬ter¬net stra¬ni¬ci dru¬štva, www.sojaprotein.rs,  bez pre¬ki¬da do dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na Internet stranici Agencije za privredne registre i na  internet stranici Beogradske berze. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.

10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul.  Industrijska br.1, i na internet stranici društva www.sojaprotein.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.

11. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlović