Obaveštenje o sprovedenom postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala «Sojaprotein»A.D. Bečej objavljuje

 

O B A V E Š T E NJ E

O SPROVEDENOM POSTUPKU
STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA OD NESAGLASNIH AKCIONARA

     Na osnovu Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti usvojenima na vanrednoj Skupštini Društva 25.12.2012. godine i na osnovu prihvaćenih zahteva nesaglasnih akcionara za otkup njhovih akcija, «Sojaprotein»A.D. Bečej je sprovela postupak sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara. Društvo je otkupljivalo akcije od nesaglasnih akcionara u periodu od četiri meseca, od 06.03. do 08.07.2013. godine
     Društvo je po okončalo postupak sticanja akcija od nesaglasnih akcionara, zaključno sa 08.07.2013. godine.

     U postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara «Sojaprotein»A.D. Bečej je zaključno sa 08.07.2013. godine stekao 526.837 akcija, po ceni od 827,01 dinara po akciji (što predstavlja najveću vrednost po akciji posmatranu u odnosu na tržišnu, procenjenu i knjigovodstvenu vrednost akcija).

     «Sojaprotein»A.D. Bečej na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ukupno 550.303 sopstvenih akcija, što iznosi 3,69% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

     GENERALNI DIREKTOR

            James P. King