Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala «Sojaprotein»A.D. Bečej objavljuje

 

O B A V E Š T E NJ E

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

Na osnovu Odluke o sticanju  sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo nadzorni Odbor „Sojaprotein“A.D., 25.02.2014. godine Društvo je u periodu od donošenja ove odluke, do dana objave ovog saopštenja steklo, kupovinom na Beogradskoj Berzi 25.724 sopstvenih akcija, što iznosi 0,17% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

«Sojaprotein»A.D. Bečej na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ukupno 870.865 sopstvenih akcija, što iznosi 5,85 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 

        GENERALNI DIREKTOR

            James P. King