Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala «Sojaprotein»A.D. Bečej objavljuje

 

O B A V E Š T E NJ E

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA OD NESAGLASNIH AKCIONARA

Na osnovu Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti usvojenima na vanrednoj Skupštini Društva 22.01.2015. godine i na osnovu prihvaćenih zahteva nesaglasnih akcionara za otkup njhovih akcija, «Sojaprotein»A.D. Bečej sprovodi postupak sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara.

U postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara «Sojaprotein»A.D. Bečej je zaključno sa 06.04.2015. godine stekao 112.142 akcija, po ceni od 747,00 dinara po akciji (što predstavlja najveću vrednost po akciji posmatranu u odnosu na tržišnu, procenjenu i knjigovodstvenu vrednost akcija).

«Sojaprotein»A.D. Bečej na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ukupno 1.017.362 sopstvenih akcija, što iznosi 6,83% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Društvo će po okončanju postupka sticanja akcija od nesaglasnih akcionara uputiti novo obaveštenje o sticanju sosptvenih akcija od nesaglasnih akcionara sa podacima o konačno stečenom broju sosptvenih akcija po ovom osnovu.

 

        Generalni Direktor

        Siniša Košutić