Poziv za vanrednu skupštinu ¨Sojaprotein¨a.d. Bečej

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

Na osnovu člana 28. stav 4. i stava 5. tačke 1. i na osnovu člana 40. stav 1. tačke 5. Statuta"Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej od 29.06.2012. godine, kao i na osnovu člana 372 stava 1. tačka 1.. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor "Sojaprotein" A.D. Bečej, dana 04.12.2012. godine objavljuje

»SOJAPROTEIN«A.D. BEČEJ Objavljuje

P O Z I V ZA

VANREDNU SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej koja će se održati 25.12.2012. godine poslovnim prostorijama ''Sojaprotein'' A.D. u Bečeju, Industrijska 1, sa početkom u 12,00 časova.

2. Za sednicu Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej predloža se sledeći dnevni red:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

Zapisnik Skupštine akcionara

3. Donošenjeodluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti-Odobrenje odluke o zaključenju Ugovora o kreditu sa Međunarodnom Finansijskom Korporacijom(IFC);

Predlog Odluke o odobravanju zaključenja Ugovora o kreditu IFC

Nacrt Ugovora o kreditu IFC

4. Donošenjeodluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti-Odobrenje pristupanja Društva Ugovoru o dugoročnom zajmu sa Erste Bankom u svojstvu garanta-dužnika;
Predlog Odluke o odobravanju zaključenja Ugovora sa Erste Ban k

Ugovor o dugoročnom zajmu sa Erste Bank

Anex 1 Erste Bank

Anex 2 Erste Bank

Anex 3 Erste Bank

Izveštaj o uslovima zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti

Podaci o vrednosti akcija
Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Formular-Zahtev za otkup akcija
5. Usvajanje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izvetaja "Sojaprotein" A.D. Bečej za 2012. godinu.

Predlog Odluke o odobravanju izbora Revizora

3. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 15.12.2012. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog Registra hartija od vrednosti.

4. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: 14.872.058. (ukupan broj akcija sa pravom glasa je 14.895.524 , na sednici nemaju pravo glasa sosptvene akcije kojih ima 23.466) Odluke po tačkama: 3 i 4 donose se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluke po tačkama: 1,2 i 5 donose se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.
5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 14.894 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 14.894 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.
6. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata: a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokumenat sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda. Pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 744.777 akcija, da Nadzornom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice;
7. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 14.894 akcije sa pravom glasa. Dva ili više akcionara koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika. Generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pismenoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje.Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.Punomoćje se daje za jednu Skupštinu a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: «Sojaprotein»A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220. Formulare Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i možete preuzeti ovde:
Punomoćje za fizička lica
Punomoćje za pravna lica
8. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu Redovne sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na Redovnoj sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: «Sojaprotein»A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 21.12.2012. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva (www.sojaprotein.rs). Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Formulare za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde:
Formular za glasanje u odsustvu za fizička lica
Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica
9. Sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva i njegovim objavljivanjem na internet stranici društva, www.sojaprotein.rs , bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine i na internet stranici Beogradske Berze. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.
10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama¨Sojaprotein¨A.D. Bečej Industrijska 1, i na internet stranici društva www.sojaprotein.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva.Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.
11. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu Informacije - Obaveštenje o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Zoran Mitrović